Chúng tôi có một số tùy chọn để giúp bạn tiếp cận thông tin về các dịch vụ của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn, tất cả đều có sẵn bằng cách gọi đến Dịch Vụ Thông Dịch qua Điện Thoại theo số (03) 9007 2801.

1. Dịch vụ thông dịch qua điện thoại miễn phí

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại miễn phí, dễ sử dụng. Nếu bạn muốn nói bằng tiếng Việt với nhân viên của Hội Đồng, hãy gọi số (03) 9007 2801.

Bạn có thể chọn nói chuyện với nhân viên của Hội Đồng thông qua thông dịch viên, hoặc nghe các thông tin được ghi âm bằng tiếng Việt về một số chủ đề liên quan.

2. Thông dịch viên tại chỗ miễn phí

Theo lịch hẹn, thông dịch viên có sẵn tại chỗ. Hãy gọi cho dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại theo số (03) 9007 2801 và, với sự hỗ trợ của thông dịch viên trực tiếp trên điện thoại, hãy yêu cầu nhân viên Hội Đồng sắp xếp một cuộc hẹn.

3. Thông tin được in miễn phí bằng ngôn ngữ của bạn

Để nhận được thông tin trên giấy của Hội Đồng bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi cho dịch vụ thông dịch qua điện thoại theo số (03) 9007 2801 và, với sự hỗ trợ của thông dịch viên trực tiếp trên điện thoại, hãy yêu cầu nhân viên Hội Đồng gửi cho bạn các thông tin trên giấy.


Was this page helpful?