Rác thải thực phẩm và rác thải vườn tược giờ đây có thể bỏ vào chung một thùng rác để tái chế. Hãy bỏ những loại rác thải này vào thùng rác nắp màu xanh lá cây nhạt.

Muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ này và những gì có thể bỏ vào và không thể bỏ vào thùng rác này, hãy tải tập sách thông tin tiếng Việt xuống.


Was this page helpful?